스텔라장(Stella Jang)- Alright

Posted by SoJu JMCT TOWN
2017.06.28 15:22 2017/KPOP

[가사/듣기/연속/재생]

01. Alright
(작사: 스텔라장 / 작곡: 스텔라장 / 편곡: Score)
정말 괜찮다 괜찮다 하지만 사실은 별로 안 괜찮은 신경 안 쓴다 안 쓴다 하지만 사실은 엄청 신경 쓰는 그런 분들이 진짜 괜찮아 지시길 바랍니다.
- 글: 스텔라장 (Stella Jang)

싱어송라이터 스텔라장이 또 한 번 감각적인 위로송으로 돌아왔다. 바로 'Alright'. 스텔라장은 25일 정오 각종 음원사이트를 통해 신곡 'Alright'를 발매했다. 
그동안 '컬러스' '월급은 통장을 스칠 뿐' 등으로 음악적 역량을 입증한 스텔라장은 이번에도 홀로 작사, 작곡을 맡으며 실력파 아티스트다운 면모를 드러냈다.
신곡 'Alright'은 리드미컬한 멜로디에 '음색깡패'로 통하는 스텔라장의 감미로운 목소리가 돋보인다. 다만 '월급은 통장을 스칠 뿐'에선 통통 튀는 스텔라장이었다면 이번엔 한층 애절해졌다. 스텔라장은 "과거는 과거에 묻기로 해/너도 나의 과거에만 두기로 해" "That I'm alright/Ye I'm alright/Yes I am" 등의 가사를 통해 힘든 시간을 보내는 이들에게 위로와 공감을 안긴다.

잘 알려진 대로, 스텔라장은 프랑스 그랑제꼴 출신 유학파다. 출신이 모든 것을 말해주진 않지만, 스텔라장의 음악에는 분명 한국의 제도권 대중 음악을 벗어난 자유로움이 있다. 영어와 한국어의 언어 유희를 통해 리듬감을 확보할 수 있고, 랩과 보컬을 자유자재로 오가며 곡을 매끄럽게 이어갈 수 있다. 랩이든 보컬이든 맞춘 듯 잘 어우러지는 음색에는 기계적 트레이닝에 길들여진 그것과는 대비되는 신선함이 있다. 스텔라장이 ‘음색 여신’, ‘믿듣장(믿고 듣는 스텔라장)’이라는 애칭을 얻은 이유다. 가사에서 날카롭게 빛나는 창의성도 그의 신곡을 기다리게 만드는 즐거움이다.

개념탑재 가수 뇌섹녀 스텔라장이 스트레스로 고통받는이들에게 위로의 곡을 전합니다. 훌훌턴기가 쉽지만은 않지만 조그마한 위로에서 출발해 스트레스 해소의 시초가 되기를 바랍니다. 그럼 감상하러 가실까요 감상은 유튜브채널 jmct town 에서 하는거 아시죠~~^^

[Romanization/Romanized/Lyrics]

Gimme gimme

Gimme gimme give me back

neo-e-ge so-kan geum-jjok-ga-teun si-gan

ji-mi ji-mi

ji-mi ji-mi ji-mi dwae

nae jo-beun eo-kkae wi-e ja-ri-reul ja-ba

 

ha-na dul tuk teo-reo-nae-go na-myeon

eo-neu-sae kkum-cheo-reom

da-si je-ja-ri-ro huk do-ra-wa beo-ri-myeon

sim-jang-i kung tteo-reo-jeo

 

But little by little

And day by day

neol ji-wo-ga-neun

nae-ga gi-teu-kae

So let me say without hesitation

 

That I'm alright

Ye I'm alright

Yes I am

Cuz I don't mind

No I don’t mind

No I don't

 

gwa-geo-neun gwa-geo-e mut-gi-ro hae

neo-do na-ui gwa-geo-e-man du-gi-ro hae

neo-ro in-han stress and tears and time wasting

nae-gen da bul-pi-ryo-hae

ne-ge but-gi-ro haet-deon si-gan don-gwa ma-eum

ji-na-go bo-ni da bu-ji-reom-ne

ne ma-ji-mak jo-gak-kka-ji mo-du teo-reo-naen da-eum

I-jen jeon-bu nae-ge sseu-gi-ro hae

 

ha-na dul tuk teo-reo-nae-go na-myeon

eo-neu-sae kkum-cheo-reom

da-si je-ja-ri-ro huk do-ra-wa beo-ri-myeon

sim-jang-i kung tteo-reo-jeo

 

But little by little

And day by day

neol jiwoganeun

naega giteukae

So let me say without hesitation

 

That I'm alright

Ye I'm alright

Yes I am

Cuz I don't mind

No I don’t mind

No I don't

 

si-ga-ni ji-na-seo eon-jen-ga

neo-ui I-reum-jo-cha-do da it-ge doe-myeon

geu-ttaen i no-rae-do

bu-reu-ji an-ket-ji

There'll be no need to say

 

That I'm alright

Ye I'm alright

Yes I am

Cuz I don't mind

No I don’t mind

No I don't

 

That I'm alright

Ye I'm alright

Yes I am

Cuz I don't mind

No I don’t mind

No I don't

 

[GooGle English]

Gimme gimme

Gimme gimme give me back

The same time as you

Jim Jim

My luggage is a burden.

Sit on my narrow shoulder

 

Once you get it out of here,

Like a dream

When you get back to the hook again,

Heart is off

 

But little by little

And day by day

Erase you

I'm delighted.

So let me say without hesitation

 

That I'm alright

Ye I'm alright

Yes I am

Cuz I don't mind

No I don’t mind

No I don't

 

I'm going to ask the past about the past.

I'll put you in my past.

Stress and tears and time wasting

I do not need everything.

The time you poured money and mind

I'm not bothered when I pass by.

I want to shake off all your last piece.

Now all I have to do is write to me.

 

Once you get it out of here,

Like a dream

When you get back to the hook again,

Heart is off

 

But little by little

And day by day

Erase you

I'm delighted.

So let me say without hesitation

 

That I'm alright

Ye I'm alright

Yes I am

Cuz I don't mind

No I don’t mind

No I don't

 

Someday over time

If you forget all your names,

That song

I will not call you.

There'll be no need to say

 

That I'm alright

Ye I'm alright

Yes I am

Cuz I don't mind

No I don’t mind

No I don't

 

That I'm alright

Ye I'm alright

Yes I am

Cuz I don't mind

No I don’t mind

No I don't

 

[GooGle Vietnamese language]

Gimme gimme

Gimme gimme cho tôi trở lại

Geumjjok thời thuộc về bạn.

Jim Jim

Jim Jim Jim gotta

Lấy một chỗ ngồi trên vai hẹp của tôi

 

Sau một ra hai Đã tắt

Đột nhiên, như một giấc mơ

Một lần nữa, nếu tôi treo trở lại vào vị trí

Tim đập đi

 

Nhưng từng chút một

Và từng ngày

Đi để xóa bạn.

Tôi phải much.-

Vì vậy, hãy để tôi nói mà không do dự

 

Rằng a vẫn ổn

Ye Tôi ổn

Yes I am

Vì tôi không nhớ

Không, tôi không quan tâm

Không, tôi không

 

Quá khứ là trong năm qua để hỏi

Bạn chỉ đặt nó vào quá khứ của tôi

Ngài từ căng thẳng và nước mắt và thời gian lãng phí

Đó là không cần thiết đối với tôi

Tôi đã có một trái tim thời gian và tiền bạc sưng

Tôi đã thông qua eopne vô ích

Nancy sau đó bụi chúng cho đến khi bốn mảnh cuối cùng

Bây giờ tất cả viết thư cho tôi

 

Sau một ra hai Đã tắt

Đột nhiên, như một giấc mơ

Một lần nữa, nếu tôi treo trở lại vào vị trí

Tim đập đi

 

Nhưng từng chút một

Và từng ngày

Đi để xóa bạn.

Tôi phải much.-

Vì vậy, hãy để tôi nói mà không do dự

 

Rằng a vẫn ổn

Ye Tôi ổn

Yes I am

Vì tôi không nhớ

Không, tôi không quan tâm

Không, tôi không

 

Theo thời gian, một ngày nào đó

Thậm chí nếu tên của bạn được quên

Bài hát này cũng là MD

gọi angetji

Sẽ có không cần phải nói

 

Rằng a vẫn ổn

Ye Tôi ổn

Yes I am

Vì tôi không nhớ

Không, tôi không quan tâm

Không, tôi không

 

Rằng a vẫn ổn

Ye Tôi ổn

Yes I am

Vì tôi không nhớ

Không, tôi không quan tâm

Không, tôi không

 

[GooGle Japanese language, 日本語]

Gimme gimme

Gimme gimme give me back

するグムチョク時間

荷物荷物

荷物荷物荷物になって

私狭位置保持

 

つマフとした

いつのまにかのよう

位置にフックってしまう

心臓がブーム

 

But little by little

And day by day

板消していく

私立派

So let me say without hesitation

 

That I'm alright

Ye I'm alright

Yes I am

Cuz I do not mind

No I do not mind

No I do not

 

過去過去むにして

過去のみくことにして

によるstress and tears and time wasting

にも不必要

君腫れていた時間

ぎてみるとつまらないね

はい最後部分まですべてトルオネン

もう全部私るにして

 

つマフとした

いつのまにかのよう

位置にフックってしまう

心臓がブーム

 

But little by little

And day by day

板消していく

私立派

So let me say without hesitation

 

That I'm alright

Ye I'm alright

Yes I am

Cuz I do not mind

No I do not mind

No I do not

 

時間ぎていつか

あなたの名前さえもだれると

そのこの

ばないだろう

There'll be no need to say

 

That I'm alright

Ye I'm alright

Yes I am

Cuz I do not mind

No I do not mind

No I do not

 

That I'm alright

Ye I'm alright

Yes I am

Cuz I do not mind

No I do not mind

No I do not

이 댓글을 비밀 댓글로